Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky společnosti CORE LABS s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 03840719, daňové identifikační číslo: CZ03840719, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238146, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://scootrush.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti CORE LABS s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Praha 1, 110 00, identifikační číslo: 03840719, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238146, e-mail [email protected], telefonní číslo +420 721 855 405 (dále jen „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás (dále jen „Kupující“), a Prodávajícího, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách https://scootrush.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které naleznete zde https://scootrush.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

V souladu s platnými právními předpisy Kupující souhlasí s tím, že komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím je realizována primárně prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů, což umožňuje uzavírání Smluv bez nutnosti fyzické přítomnosti obou stran. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je tudíž uzavírána distančním způsobem, a to specificky prostřednictvím webového rozhraní E-shopu, dle definice a Podmínek uvedených ve webovém rozhraní E-shopu.

V případě, že by byla jakákoli ustanovení v těchto Podmínkách v rozporu s individuálně dohodnutými podmínkami mezi Kupujícím a Prodávajícím v rámci procesu nákupu na E-shopu Prodávajícího, mají tyto specificky sjednané podmínky nad obecnými ustanoveními Podmínek přednost.

1. Pro účely těchto Podmínek jsou stanoveny následující definice:

1.1 "Cena" znamená finanční částku, kterou Kupující hradí Prodávajícímu v souvislosti s nákupem Zboží.

1.2 "Cena za dopravu" představuje finanční částku, kterou Kupující hradí náklady za logistické služby spojené s doručením Zboží včetně balného.

1.3 "Celková cena" označuje součet cen složený z Ceny a Ceny za dopravu.

1.4 "DPH" označuje daň z přidané hodnoty, která je aplikována v souladu s aktuálními právními předpisy.

1.5 "Faktura" je daňový doklad vystavovaný v souladu s předpisy o dani z přidané hodnoty, který reflektuje Celkovou cenu.

1.6 "Objednávka" je považována za závazné prohlášení Kupujícího o vůli uzavřít kupní Smlouvu s Prodávajícím týkající se nákupu Zboží.

1.7 "Uživatelský účet" je zřízen v prostředí E-shopu na základě informací poskytnutých Kupujícím a slouží k zachování těchto údajů a k evidenci historie objednávek a uzavřených Smluv Kupujícího.

1.8 "Kupující" označuje fyzickou či právnickou osobu, která realizuje nákup prostřednictvím E-shopu Prodávajícího.

1.9 "Zboží" zahrnuje všechny produkty a služby, které jsou nabízeny k prodeji na E-shopu.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1 Nákup Zboží je možný výhradně za použití webového rozhraní E-shopu Prodávajícího.

2.2 V rámci procesu nákupu Zboží na E-shopu Prodávajícího je závazkem Kupujícího poskytnout Prodávajícímu údaje, jež jsou pravdivé, přesné a kompletní. Údaje uvedené Kupujícím v rámci Objednávky jsou považovány Prodávajícím za správné a odpovídající skutečnosti.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Uzavření Smlouvy s Prodávajícím je možné realizovat výhradně v českém jazyce.

3.2 Smluvní vztah je uzavírán vzdáleně skrze E-shop Prodávajícího, přičemž veškeré výdaje spojené s využitím dálkových komunikací jsou hrazeny Kupujícím. Tyto výdaje nejsou vyšší než obvyklá sazba za použití daných služeb, konkrétně internetového připojení, a od Prodávajícího nejsou účtovány žádné další poplatky přesahující Celkovou cenu. Kupující odesláním Objednávky souhlasí s využíváním dálkových komunikačních prostředků.

3.3 Pro úspěšné uzavření Smlouvy je nutné, aby Kupující na E-shopu Prodávajícího vytvořil Objednávku, která musí v návrhu obsahovat tyto konkrétní informace:

 1. detaily o Zboží, které si Kupující přeje zakoupit – na E-shopu vybere Kupující požadované Zboží kliknutím na tlačítko „Koupit“ u příslušného Zboží;

 2. údaje týkající se Ceny Zboží, Ceny za dopravu, způsobu úhrady Celkové ceny a způsobu doručení Zboží, které jsou zadávány během procesu tvorby Objednávky Kupujícím v uživatelském rozhraní E-shopu. Hodnoty těchto údajů jsou generovány automaticky na základě výběru Zboží, preferovaného způsobu doručení a metody platby Kupujícím;

 3. identifikační a kontaktní informace nezbytné pro doručení Zboží, včetně jména, příjmení, adresy pro doručení, telefonního čísla a e-mailové adresy.

3.4 Během procesu zadávání Objednávky má Kupující možnost zadané údaje revidovat a upravovat až do jejího finálního odeslání, které provede kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku a zaplatit“. Před tímto krokem je vyžadováno potvrzení, že se Kupující seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Bez tohoto potvrzení nelze Objednávku odeslat. Po kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku a zaplatit“ jsou veškeré zadané informace odeslány Prodávajícímu. Odesláním Objednávky se Kupující zavazuje uhradit Celkovou cenu Objednávky.

3.5 Jakmile Prodávající obdrží Objednávku, potvrdí Kupujícímu její přijetí odesláním e-mailu na adresu uvedenou v Objednávce. Obsahem e-mailu je sumarizace Objednávky a jeho přílohou tyto Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky. Tyto Podmínky se zároveň stávají nedílnou součástí Smlouvy. Potvrzení Objednávky znamená, že mezi Kupujícím a Prodávajícím byla uzavřena Smlouva.

3.6 Výjimečně mohou nastat situace, kdy Prodávající nemůže Objednávku Kupujícímu potvrdit. To může být způsobeno například nedostupností požadovaného Zboží nebo pokusem objednat větší množství Zboží, než je dovoleno. Omezení množství Zboží je vždy jasně uvedeno na E-shopu. Pokud z jakéhokoli důvodu není možné Objednávku potvrdit, Prodávající kontaktuje Kupujícího s alternativní nabídkou Smlouvy, která se může lišit od původní Objednávky. Smlouva je pak uzavřena ve chvíli, kdy Kupující souhlasí s novými Podmínkami.

3.7 Pokud se na E-shopu nebo v rámci tvorby Objednávky objeví nesprávně uvedená Cena, která je zjevně chybná, Prodávající není povinen dodat Kupujícímu Zboží za tuto Cenu, a to ani v případě, že došlo k potvrzení Objednávky Kupujícím a Smlouva byla tedy již uzavřena. V takovém případě Prodávající co nejdříve kontaktuje Kupujícího s nabídkou na uzavření nové Smlouvy s opravenými podmínkami. Nová Smlouva je považována za uzavřenou ve chvíli, kdy Kupující potvrdí opravenou nabídku. Za zjevnou chybu v Ceně lze považovat například situace, kdy uvedená Cena je výrazně odlišná od obvyklých cen u jiných prodejců nebo pokud je v Ceně chybně uveden počet číslic.

3.8 Po uzavření Smlouvy přechází na Kupujícího povinnost uhradit Celkovou cenu za Zboží v souladu s podmínkami Smlouvy.

3.9 Má-li Kupující zřízen Uživatelský účet, umožňuje mu zadávat Objednávky přímo skrze tento účet. Přesto je povinností Kupujícího zkontrolovat, zda jsou všechny předvyplněné informace správné a úplné. Postup při vytváření Objednávky je stejný jako pro Kupujícího bez Uživatelského účtu, s tím rozdílem, že nemusí opakovaně zadávat osobní údaje.

3.10 V určitých případech je možné využít slevu na nákup Zboží. Aby bylo možné slevu uplatnit, je nezbytné ve fázi zadávání Objednávky vyplnit informace o slevě do speciálně určeného pole. Po splnění této podmínky je sleva na Zboží automaticky uplatněna.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1 Registrací na E-shopu získává Kupující přístup ke svému osobnímu Uživatelskému účtu.

4.2 Odpovědností Kupujícího je zajistit, aby všechny informace poskytnuté při registraci Uživatelského účtu byly pravdivé a aktuální. Případné změny v poskytnutých údajích je nutné bezodkladně aktualizovat.

4.3 Bezpečnost Uživatelského účtu je chráněna uživatelským jménem a heslem. Je povinností Kupujícího tyto přihlašovací údaje uchovávat v tajnosti a neumožňovat jejich použití jinými osobami. Za zneužití Uživatelského účtu v důsledku nesprávného zacházení s přihlašovacími údaji nenese Prodávající odpovědnost.

4.4 Uživatelský účet je určen výhradně pro použití Kupujícím a nesmí být sdílen nebo poskytnut třetím stranám.

4.5 Prodejce může Uživatelský účet zrušit, zejména v případě, kdy není využíván po dobu delší než 12 měsíců nebo pokud dojde k porušení povinností Kupujícím stanovených v Smlouvě.

4.6 Dostupnost Uživatelského účtu nemusí být nepřetržitá, zejména kvůli pravidelné údržbě a aktualizacím hardwaru a softwaru, které zajišťují jeho správnou funkčnost.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1 Cena je vždy uvedena u Zboží na E-shopu, v rámci návrhu Objednávky a též ve Smlouvě. Pokud dojde k rozporu mezi Cenou zobrazenou na E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky, rozhoduje Cena z návrhu Objednávky, která se shoduje s Cenou uvedenou ve Smlouvě. V návrhu Objednávky je také uvedena Cena dopravy a případné podmínky pro bezplatné dodání.

5.2 Uvedená Celková cena zahrnuje DPH a všechny další zákonné poplatky.

5.3 Povinnost na úhradu Celkové ceny vzniká Kupujícímu ihned po uzavření Smlouvy a lze provést těmito způsoby:

 1. bankovním převodem, přičemž potřebné údaje pro platbu obdrží Kupující v rámci potvrzení Objednávky. Celkovou cenu je třeba uhradit ihned po potvrzení Objednávky. Prodávající není povinen odeslat Zboží před obdržením platby.

5.4 Faktura je vystavena po zaplacení Celkové ceny v elektronické formě a je zaslána na uvedenou e-mailovou adresu. Současně je faktura dostupná v Uživatelském účtu Kupujícího, pokud takový účet existuje.

5.5 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až po úplné úhradě Celkové ceny a po převzetí Zboží. V případě platby bankovním převodem je Celková cena považována za zaplacenou okamžikem připsání částky na bankovní účet Prodávajícího, v případě platby kartou v momentě realizace platby.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ A PŘECHOD RIZIKA POŠKOZENÍ

6.1 Doručení zakoupeného Zboží se uskuteční do 7 - 10 pracovních dnů od přijetí platby, v závislosti na dostupnosti produktu. Kupující si může vybrat z několika doručovacích metod:

 1. doručení přes kurýrní služby jako Česká pošta, PPL CZ, DPD,Zásilkovna.

6.2 Možnost doručení Zboží se vztahuje na Českou republiku.

6.3 Doba doručení závisí na skladové dostupnosti Zboží a zvolené doručovací a platební metodě. Odhadovaná doba doručení je Kupujícímu sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby doručení.

6.4 Při převzetí Zboží od dopravce je povinností Kupujícího zkontrolovat, zda je obal neporušen a v případě jakékoliv poškození tuto skutečnost obratem oznámit dopravci a Prodávajícímu. Pokud je obal Zboží poškozen natolik, že naznačuje neautorizovaný zásah a vstup do zásilky, nemusí Kupující Zboží od dopravce přijmout.

6.5 Pokud Kupující poruší svou povinnost převzetí Zboží, s výjimkou případů specifikovaných v těchto Podmínkách, neznamená to porušení povinnosti Prodávajícího Zboží Kupujícímu doručit a nejedná se o odstoupení od Smlouvy. Prodávající však může v takovém případě od Smlouvy odstoupit z důvodu závažného porušení podmínek Kupujícím, případně Zboží uskladnit a požadovat úhradu za skladování po Kupujícím. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem, kdy bylo Kupujícímu doručeno a nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6.6 Jestliže z důvodů vzniklých na straně Kupujícího dojde k opakovanému doručování Zboží, nebo je doručeno jiným způsobem, než bylo původně dohodnuto, je Kupující povinen uhradit náklady s tím spojené. Podklady k úhradě těchto nákladů jsou Kupujícímu zaslány e-mailem na adresu uvedenou ve Smlouvě a platba je splatná do 14 dnů od doručení e-mailu.

6.7 Riziko škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí. Pokud Kupující Zboží nepřevezme, s výjimkou situací uvedených v těchto Podmínkách, přechází na něj riziko škody na Zboží v momentě, kdy měl Kupující možnost Zboží převzít, ale z důvodů na jeho straně k převzetí nedošlo. To znamená, že od tohoto momentu nese Kupující veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Prodejce zaručuje, že Zboží je v okamžiku, kdy na Kupujícího přejde riziko škody na Zboží, v souladu s těmito Podmínkami článku 6. bez vady a že Zboží:

 1. odpovídá popisu, množství, typu a dohodnutým specifikacím, zároveň funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě;

 2. je vhodné pro Kupujícím požadovaný účel, který Prodávající akceptoval;

 3. obsahuje veškerá dohodnutá příslušenství, je doplněno návodem pro používání, včetně pokynů pro montáž nebo instalaci, pokud je to relevantní;

 4. je vhodné pro obvyklé účely, pro které se zboží tohoto typu používá;

 5. kvalitou, množstvím a dalšími charakteristikami, včetně jeho životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá tomu, co je obvyklé pro Zboží stejného typu a co je možné oprávněně očekávat, s přihlédnutím k veřejným prohlášením, která Prodávající nebo jiná osoba v témže smluvním řetězci učinil, zejména v reklamách;

 6. odpovídá kvalitou nebo provedením vzorku nebo modelu, který byl Kupujícímu představen před uzavřením Smlouvy.

7.2 Práva a povinnosti v případě práv z vadného plnění se řídí odpovídajícími zákony, zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, včetně všech pozdějších změn a doplnění.

7.3 Pokud Kupující objeví vadu Zboží, což znamená nesplnění některé z podmínek uvedených v čl. 7.1, má právo o této vadě Prodávajícího informovat a požadovat nápravu, což může udělat zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní adresu Prodávajícího. Pro reklamaci lze využít i standardní formulář pro reklamaci, který je součástí těchto Podmínek. Při uplatnění reklamace je třeba jasně specifikovat, jakou formu nápravy si přeje. Tuto volbu nelze následně bez souhlasu Prodávajícího měnit. Reklamaci Prodejce vyřídí v souladu s uplatněným právem z vadného plnění.

7.4 Pokud Zboží vykazuje vadu, může Kupující uplatnit právo na:

 1. dodání nového bezvadného Zboží nebo chybějící části Zboží; nebo

 2. opravu Zboží.

Výběr způsobu nápravy závisí na tom, zda je jedna z možností nemožná nebo v porovnání s druhou možností nepřiměřeně nákladná. Při hodnocení se berou v úvahu zejména význam vady, hodnota Zboží bez vady a to, zda lze vadu odstranit druhou možností bez značných obtíží pro Kupujícího.

7.5 V případě, že by odstranění vady bylo nemožné nebo by představovalo nepřiměřené náklady, zejména vzhledem k významu vady a hodnotě Zboží bez vady, má Prodejce právo odmítnout vadu odstranit.

7.6 Kromě opravy Zboží či jeho výměny má Kupující také právo na:

 1. přiměřenou slevu z ceny; nebo

 2. odstoupení od Smlouvy,


pokud:

 1. Prodejce odmítl vadu odstranit nebo vada nebyla odstraněna v souladu s předpisy;

 2. vada se opakuje;

 3. vada znamená podstatné porušení Smlouvy;

 4. je na základě našeho prohlášení nebo z okolností jasné, že vada nebude odstraněna včas nebo bez větších obtíží pro Kupujícího.

7.7 Kupující nemá právo na odstoupení od Smlouvy v případě, kdy se jedná o nevýznamnou vadu Zboží.

7.8 Pokud vada Zboží vznikla zaviněním Kupujícího, nevznikají mu práva z vadného plnění.

 1. Záruka pokrývá pouze ty závady, které jsou jednoznačně a prokazatelně způsobeny vadou materiálu nebo vadou výrobní. Tyto vady se ve většině případu projeví hned v prvních týdnech maximálně měsících používání.

 2. Záruka se nevztahuje na zboží poškozené: neodbornou montáží, neodborným či nesprávným používáním (např. grindovaní na betonových patnících, jízda po nezpevněných cestách a celkově mimo sportoviště pro to určené), nebo mechanické poškození (viditelné promáčkliny od těžkých nárazů, hluboké odřeniny apod.).

 3. Záruka se dále nevztahuje na zboží poškozené: zanedbáním pravidelné a správné údržby, jakýmkoliv neodborným zásahem, nesprávným uskladněním, záměnou nekompatibilních dílů, havárií (neobvyklé poškození, promáčkliny či hluboké škrábance po nárazu / pádu koloběžky či dílů, přetěžováním či používání k jiným účelům než je určeno.

 4. Záruku nelze uplatnit, pokud je Zboží zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty.

 5. Podmínkou pro uplatnění záruky je zachování zboží v původním stavu (design, povrchové a ostatní úpravy).

7.9 Za vadu Zboží není považováno běžné opotřebení Zboží v důsledku jeho standardního používání nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře dosavadního používání.

 1. Délka záruční doby se v žádném případě nerovná ani neodpovídá délce životnosti výrobku.

 2. Zboží je určené pro extrémní sporty a namáhání materiálu je taktéž extrémní. Proto i běžné opotřebení vzniklé používáním/provozováním výrobku a údržbě, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a intenzitě užívání nelze reklamovat jako vadu (např. probroušení desky vespod do takové míry, kdy materiál je oslabený a dojde k prasknutí).

 3. Doba od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen zboží po skončení opravy převzít, se do doby pro uplatnění práv z vadného plnění nezapočítává.

7.10 Při podání reklamace je Kupujícímu vystaveno písemné potvrzení obsahující:

  1. datum podání reklamace;

  2. popis reklamované vady;

  3. Kupujícím preferovaný způsob vyřízení reklamace;

  4. kontaktní údaje Kupujícího pro informování o vyřízení reklamace.

7.11 Pokud se Kupující a Prodávající společně nedohodnou na delší lhůtě, je Prodávající zavázán odstranit vady do 30 dnů od přijetí reklamace a poskytnout Kupujícímu informace o způsobu vyřízení reklamace na jeho kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, má Kupující právo od Smlouvy odstoupit nebo požadovat adekvátní slevu.

7.12 O vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího e-mailem a vystaví mu doklad s potvrzením data a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Kupujícímu náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s reklamací, které musí Kupující doložit, např. účtenkami nebo potvrzeními o ceně dopravy. V případě náhrady vadného Zboží novým je povinností Kupujícího vrátit původní Zboží Prodávajícímu, přičemž náklady na vrácení hradí Prodávající.

7.13 Pokud Kupující jedná jako podnikatel, musí vadu Zboží oznámit bez zbytečného odkladu poté, co bylo možné vadu zjistit, avšak nejpozději do tří dnů od převzetí Zboží.

7.14 Je-li Kupující spotřebitel, má právo uplatnit práva z vadného plnění v případě vady, která se objeví u spotřebního Zboží během 24 měsíců od převzetí Zboží.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1 Odstoupit od Smlouvy, čímž je ukončen smluvní vztah mezi Prodejcem a Kupujícím od začátku, je možné z důvodů a způsoby, které jsou specifikovány v tomto článku, nebo v jiných částech těchto Podmínek, kde je možnost odstoupení výslovně zmíněna.

8.2 Jako spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má Kupující v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o nákup Zboží, pak do 14 dnů od jeho převzetí. Pokud byla uzavřena Smlouva na dodání několika kusů nebo částí Zboží, tato lhůta začíná běžet dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží. V případě Smlouvy uzavřené na dodávání Zboží pravidelně a opakovaně, začíná lhůta běžet dnem první dodávky.

8.3 Od Smlouvy může Kupující odstoupit jakýmkoli způsobem, který lze jednoznačně doložit (například e-mailem nebo dopisem zaslaným na kontaktní údaje Prodávajícího). K odstoupení může Kupující využít i standardní formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je přiložen k těmto Podmínkám jako příloha č. 2.

8.4 Kupující jako spotřebitel však nemůže od Smlouvy odstoupit v situacích, které jsou výslovně vyloučeny dle § 1837 Občanského zákoníku, např. u Zboží, které bylo upraveno přímo na přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

8.5 Lhůta pro odstoupení od Smlouvy je považována za dodrženou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení o odstoupení od Smlouvy.

8.6 Pokud Kupující od Smlouvy odstoupí dle článku 8.2 Podmínek, je povinen Zboží odeslat zpět do 14 dnů od data odstoupení a sám uhradit náklady spojené s jeho vrácením. Prodejce v takovém případě vrátí Kupujícímu cenu za dopravu, ale pouze ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu způsobu doručení, který byl pro dodání Zboží nabízen. Pokud Kupující odstoupí od Smlouvy z důvodu porušení podmínek Smlouvy Prodejcem, hradí náklady na vrácení Zboží Prodejce, ale opět jen do výše nejlevnější dopravy nabízené při dodání Zboží.

8.7 Po odstoupení od Smlouvy Prodejce vrátí Kupujícímu Cenu do 14 dnů od data, kdy odstoupení nabude účinnosti, na účet, ze kterého byla platba provedena, nebo na účet, který Kupující zvolí při odstoupení od Smlouvy. Částka je Kupujícímu vrácena až po přijetí vráceného Zboží. Zboží musí být vráceno zpět čisté a pokud možno v původním obalu.

8.8 Při odstoupení od Smlouvy je Kupující odpovědný za jakékoli snížení hodnoty Zboží způsobené jeho manipulací nad rámec nutný k seznámení se s jeho charakterem, vlastnostmi a funkcí. Pokud Prodejce ještě nevrátil Kupujícímu Cenu, může náklady spojené se snížením hodnoty Zboží odečíst od pohledávky na vrácení ceny.

8.9 Prodejce je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před dodáním Zboží, pokud existují objektivní důvody bránící jeho dodání, např. situace na straně třetích stran nebo specifika týkající se povahy Zboží. Může také odstoupit, pokud je zřejmé, že byly v Objednávce úmyslně uvedeny nesprávné informace. V případě, že Kupující nakupuje jako podnikatel, může Prodejce od Smlouvy odstoupit kdykoliv a bez udání důvodu.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

9.1 Prodejce není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými speciálními pravidly chování definovanými podle § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.2 Stížnosti spotřebitelů Prodejce přijímá prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]. O vyřízení stížnosti Prodejce informuje Kupujícího e-mailem na jeho uvedenou adresu.

9.3 Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z uzavřené Smlouvy je kompetentní Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, s IČ: 000 20 869. Více informací je na webu http://www.coi.cz. Spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené elektronicky mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, lze rovněž řešit prostřednictvím online platformy dostupné na http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webová stránka http://www.evropskyspotrebitel.cz, slouží jako kontaktní místo dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Veškeré právní vztahy mezi Prodejcem a Kupujícím, které mají mezinárodní prvek (např. pokud je zboží zasíláno mimo Českou republiku), se řídí právem České republiky. Pokud je Kupující spotřebitel, toto ustanovení nijak neomezuje jeho práva vyplývající z obecně platných právních předpisů.

10.2 Vzájemná písemná komunikace je realizována pouze prostřednictvím e-mailů. E-mailová adresa Prodejce je uvedena v kontaktních údajích. Prodejce zasílá Kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu, která je uvedena ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo kterou Kupující použil ke kontaktování Prodejce.

10.3 Jakékoli změny Smlouvy jsou možné pouze na základě vzájemné písemné dohody. Prodejce má však právo kdykoliv změnit nebo doplnit tyto Podmínky. Taková změna neovlivní již uzavřené Smlouvy, ale pouze ty, které budou uzavřeny po nabytí účinnosti těchto změn. O změnách Prodejce informuje e-mailem nejméně 14 dnů před jejich účinností. Pokud do 14 dnů od oznámení o změně Kupující neodstoupí od Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, nové Podmínky se stanou součástí Smlouvy a budou se vztahovat na další dodávky po dni účinnosti změn. Odstoupením od Smlouvy v této souvislosti je výpovědní lhůta 2 měsíce.

10.4 V případě vyšší moci nebo k nepředvídatelným událostem, jako jsou přírodní katastrofy, pandemie, provozní poruchy, výpadky u subdodavatelů apod., nenese Prodejce odpovědnost za vzniklou škodu. Pokud stav vyšší moci přetrvává déle než 10 dnů, má Prodejce i Kupující právo od Smlouvy odstoupit.

10.5 Součástí těchto Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

10.6 Smlouva včetně těchto Podmínek je u Prodejce archivována v elektronické podobě a není Kupujícímu přístupná. Kupující však vždy obdrží e-mailem potvrzení Objednávky, které obsahuje shrnutí Objednávky a tyto Podmínky, takže má ke Smlouvě přístup i bez spolupráce Prodejce. Prodejce doporučuje Kupujícímu si potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

10.7 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 31.3.2024.


Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát:


 

 


Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:


Číslo objednávky:


Jméno a příjmení:


Adresa:

 


Telefonní číslo:


E-mailová adresa:


Zboží, které je reklamováno:

 


Podrobný popis vad Zboží:

 

 

 

 

 

 

 


Preferovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

 

 

 

 

 Současně požaduji vydání potvrzení o podání reklamace, v němž bude specifikováno datum, kdy byla reklamace podána, podrobný popis problému, který reklamuji, preferovaný postup řešení reklamace a také moje kontaktní informace, které budou využity k informování mě o průběhu a výsledku reklamačního procesu.

Datum:

Podpis:Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy


Adresát:


 

 


Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:


Číslo objednávky:


Jméno a příjmení:


Adresa:

 


Telefonní číslo:


E-mailová adresa:


Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

 


Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:Pokud je kupující spotřebitelem a objednal si zboží skrze internetový obchod společnosti CORE LABS s.r.o. ("Společnost") nebo jakýmkoli jiným způsobem prodeje na dálku, má možnost od smlouvy odstoupit. Tato možnost neplatí v případech specifikovaných v § 1837 občanského zákoníku. Odstoupit lze do 14 dnů od uzavření smlouvy nebo, v případě nákupu zboží, do 14 dnů od jeho převzetí. Pokud smlouva zahrnuje více kusů zboží nebo se zboží dodává ve více částech, začne lhůta pro odstoupení běžet od převzetí posledního kusu nebo části. U smlouvy o pravidelném a opakovaném dodávání zboží začíná lhůta běžet od převzetí první dodávky.

Kupující by měl Společnosti o svém rozhodnutí odstoupit informovat písemně na adresu provozovny nebo elektronicky na e-mail uvedený v kontaktech.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy, je povinen vrátit zboží Společnosti do 14 dnů od odstoupení bez zbytečného odkladu.

V případě odstoupení od smlouvy Společnost vrátí kupujícímu veškeré obdržené platby, včetně nákladů na dodání, do 14 dnů od odstoupení stejným způsobem, jakým byla platba provedena. Pokud kupující zvolil dražší způsob dodání než je ten nejlevnější nabízený Společností, bude mu vrácena částka odpovídající pouze nejlevnější nabízené možnosti dodání. Společnost nemusí vrátit platby, dokud neobdrží zboží zpět, nebo dokud kupující nedokáže, že zboží bylo odesláno zpět.

Datum:

Podpis:


Vyhledat