Ochrana osobních údajů

Jsme společnost CORE LABS s.r.o., IČ 03840719, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1.

Provozujeme e-shop na webových stránkách https://scootrush.cz

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Poskytovatel působí jako správce osobních údajů uživatelů v souladu s článkem 4, odstavec 7, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, známého jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Poskytovatel se zavazuje, že bude s osobními údaji nakládat v souladu s platnými zákony, zejména s GDPR. Pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován zvláštní pověřenec.

1.2 Pojem osobní údaje zahrnuje všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelná osoba je jedinec, kterého lze přímo či nepřímo určit, například prostřednictvím jména, identifikačního čísla, lokačních údajů, online identifikátoru nebo skrze jeden či více specifických faktorů souvisejících s fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní či sociální identitou dané osoby.

1.3 Pro zpracování objednávky jsou vyžadovány určité osobní údaje, jako jsou jméno, adresa a kontaktní údaje. Tato data slouží ke zpracování a dokončení vaší objednávky a k plnění smluvních povinností mezi poskytovatelem a uživatelem. Dále se osobní údaje využívají pro odesílání obchodních sdělení a provádění marketingových aktivit. Legálním základem pro zpracování osobních údajů je realizace smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, dodržení právních povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a oprávněný zájem poskytovatele podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kde oprávněným zájmem je použití osobních údajů pro přímý marketing.

1.4 Poskytovatel spolupracuje se subdodavateli, včetně služeb pro webhosting, dopravu a webové služby. Všichni subdodavatelé jsou pečlivě vybíráni s ohledem na zabezpečení a ochranu osobních údajů. Mezi poskytovatelem a subdodavateli webhostingu a webových služeb byly uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují náležité zabezpečení dat na fyzické, hardware i software úrovni, což znamená, že subdodavatelé nesou přímou odpovědnost za jakékoli porušení ochrany nebo únik osobních údajů.

1.5 Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění smluvních závazků a práv mezi poskytovatelem a uživatelem a k uplatnění právních nároků vyplývajících z těchto smluvních vztahů, což činí dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu. Po uplynutí této doby budou data smazána.

1.6 Uživatelé mají právo požádat poskytovatele o přístup k jejich osobním údajům podle článku 15 GDPR, o jejich opravu podle článku 16 GDPR nebo o omezení jejich zpracování v souladu s článkem 18 GDPR. Mají také právo požadovat výmaz svých osobních údajů podle článku 17 odst. 1 písmen a), c) až f) GDPR. Dále mají uživatelé právo vznést námitku proti zpracování svých údajů podle článku 21 GDPR a mají právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.

1.7 V případě, že uživatel má za to, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

1.8 Uživatel není povinen poskytovat osobní údaje, ale jejich poskytnutí je zásadní podmínkou pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů proto není možné smlouvu uzavřít ani ji ze strany poskytovatele plnit.

1.9 Poskytovatel neprovádí žádné automatické individuální rozhodování podle článku 22 GDPR.

1.10 Vyplněním kontaktního formuláře na webu Poskytovatele zájemce o služby:

1. vyjadřuje souhlas s využíváním svých osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení, reklam, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek od Poskytovatele i vybraných třetích stran, a to maximálně jednou týdně;

2. potvrzuje, že informace zaslané podle bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžádanou poštu podle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, díky svému předchozímu souhlasu podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

3. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním písemného oznámení na e-mail [email protected].

1.11 Pro zlepšování kvality služeb, personalizaci nabídky, shromažďování anonymních dat a analytické účely používá Poskytovatel na svých webových stránkách cookies. Používáním webu uživatel projevuje souhlas s využíváním cookies.

1.12 Odesláním objednávky přes online formulář pro objednávání služeb uživatel vyjadřuje svůj souhlas s pravidly pro ochranu osobních údajů, potvrzuje, že s nimi byl seznámen a že je plně akceptuje.

Vyhledat